NL Contact

tiktax DISPATCH: + 32 (0)55 69 69 69

Openingsuren

De kantoren van tik-tax bv zijn geopend en telefonisch bereikbaar van:

  • maandag - donderdag: 06:00 - 02:30
  • vrijdag: 06:00 - 06:00
  • zaterdag: 06:00 - 06:00 (24/24 - permanent beschikbaar)
  • zondag: 06:00 - 02:30 (24/24 - permanent beschikbaar)

Gedurende grotere evenementen is onze centrale langer open. Kijk voor deze specifieke gelegenheden onze evenementenpagina na.

Hoe reserveren?

Via het centrale nummer : 055 69 69 69
Vanuit het buitenland : +32(0)55 69 69 69

Via mail: info@tiktax.be

Tijdens deze openingsuren kan u zowel particuliere als zakelijke ritten boeken. Vervoer van en naar luchthavens en geplande zakelijke ritten zijn niet onderhevig aan deze openingsuren en worden 24/7 uitgevoerd.

Adres

Meersbloem-Melden 46
B-9700 Oudenaarde
(bij voorkeur na afspraak)

Onderneming:

tik-tax bvba

Ondernemingsnummer: BE 0662.987.872

Bankrekeningnummers:

Belfius: IBAN BE43 0689 3046 9901 - BIC GKCCBEBB

Fintro: IBAN BE97 1431 0867 3649 - BIC GEBABEBB

Reservaties: info@tiktax.be

Zaakvoerder: zaakvoerder@tiktax.be

tiktax - kantoor - Markt 59 Oudenaarde

 

 

Feedback of opmerkingen

tiktax streeft naar een optimale dienstverlening. Wij staan open voor elke feedback. Heb je specifieke vragen, opmerkingen, verzuchtingen? Laat het ons weten! Jouw mening telt!

U kan ook kiezen om interactief uw mening te geven. Zo bespaart u een hoop tijd en krijgt u nog vlugger feedback!

Jouw feedback is waardevol om onze dienstverlening verder te verbeteren. Via mail kan je steeds terecht bij feedback@tiktax.be

 

Samenwerkingsvoorwaarden

Artikel 1 : tik-tax bv werkt volgen zijn vergunning als exploitant 939 verleend door de Vlaamse Overheid op 29 maart 2019.

Artikel 2 : Ritten voor personen worden uitgevoerd mits ingave in de taxamater en zijn in lijn met de vergunde tarieven of met een vooraf gemaakte prijsafspraak voor een specifieke verplaatsing of reeks van verplaatsingen. Medewerkers van tik-tax bv kunnen op eenvoudig verzoek een prijsindicatie geven, maar deze is niet bindend indien deze niet schriftelijk werd overeengekomen (per mail of bevestiging van de reservatie).

Artikel 3 : Bij annulatie binnen 48 uur wordt de helft van het totale bedrag aangerekend.

Artikel 4 : Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 5 : Er wordt steeds gevraagd contant te betalen bij aankomst. Voor vennootschappen is het mogelijk de betaling via factuur (zie algemene verkoopsvoorwaarden) te voldoen. Voor nieuwe klanten vragen wij toch om de kosten te voldoen bij het leveren van de service. Hierna wordt een factuur voor voldaan beschikbaar gesteld binnen de 48 uur volgend op de service.

Artikel 6 :Taxiservice tik-tax bv is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : De aanvaarding van de factuur brengt de erkenning en aanvaarding mede van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 : Ale eventuele klachten met betrekking tot de factuur of de geleverde prestaties, moeten schriftelijk bij aangetekend schrijven worden gemeld aan de zetel van de firma binnen de 8 dagen.

Artikel 3 : Zonder speciale aanduiding zijn de facturen contant en netto betaalbaar. Elke factuur, niet betaald na 30 dagen, zal van rechtswege en zonder aanmaning met een verwijlintrest worden verhoogd met 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

Artikel 4 : Indien de koper zonder geldige redenen de factuur niet betaalt en een schriftelijke aanmaning om betaling te krijgen binnen de 8 dagen zonder gevolg blijft, zal, luidens uitdrukkelijke overeeenkomst tussen de partijen, het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15% of een minimum van € 250,00 als forfetair en onverminderbaar schadebeding , en wel onverminderd de eventuele toepassing van art. 1244 van B.W.

Deze schadevergoeding dient onder meer de kosten te dekken voor de organisatie- en administratieve onkosten voor het innen van de laattijdige betaalde sommen, alsmede om de commerciële schade te dekken wegens de onmogelijkheid om het verschuldigd bedrag te investeren.

In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor de door hem gegeven fiscaal, juridisch en overige adviezen, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout en in de gevallen in de wet bepaald.

Artikel 5 : Voor regeling van elk geschil erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde of Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of Vredegerecht van het Kanton Gent.

Uitgebreide algemene voorwaarden zijn te verkrijgen op aanvraag of via te consulteren op de website www.tiktax.be. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door taxiservice tik-tax bv worden gewijzigd en zijn ook direct beschikbaar op de website www.tiktax.be.